BIST 100 100.973 % 0,83
USD/TRY 5,2785 % -0,06
EUR/TRY 6,0072 % -0,13
Piyasalar
100.993
% 0,85
5,2748
% -0,12
6,0060
% -0,16
1,1369
% -0,13
18,20
0,00
1.280,09
% -0,21
60,64
% -0,82
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Park Elektrik bakır işini Cengiz İnşaat'a sattı

Park Elektrik bakır işini 715 milyon TL'ye Cengiz İnşaat'a sattı

Park Elektrik bakır işini Cengiz İnşaat'a sattı
BUSINESSHT 18 03 2017, 21:55

Park Elektrik, bakır üretim faaliyetleri ile ilgili varlıklarını 195 milyon dolar + KDV bedel karşılığında Cengiz İnşaat'a sattı.

KAP'a yapılan açıklamadan öne çıkan detaylar şu şekilde:

*Satış işleminde alınan dolar kuru 3,6714 TL ve bu da 715 milyon 923 bin TL karşılığa denk geliyor.

*Bu rakam da son bilançodaki cironun yüzde 529'una işaret ediyor. Bunun yanı sıra bilançodaki kayıtlı değeri aktif toplamının yüzde 31'ine işaret eden bakır varlıklarının satış bedeli toplam maddi duran varlıkların 3,6 katı.

*Aynı zamanda Son 6 aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerinin de 2,2 katı üzerinde.

SATIŞ KARI 564 MİLYON TL

*Park Elektrik yaklaşık 564,2 milyon TL olmasını hesapladığı satış karıyla da yeni alanlara yatırım yapacağını açıkladı.

2,097682 TL'DEN AYRILMA HAKKI

*SPK tebliğine göre satışın "önemli nitelikte işlem" kabul edilmesi nedeniyle ortaklara ayrılma hakkı veriliyor ve şirketin hesapladığı rakam da pay başına 2,097682 TL.

SATIŞIN NEDENİ

KAP'a yapılan açıklamada, bakır üretim faaliyetleri ile ilgili varlıkların satış amacı olarak heyelan nedeniyle konsantre bakır faaliyetine ilişkin belirsizliğin giderilerek faaliyetlerde sürekliliğin sağlanmasını gösterildi.

Şirketin bu hamlesi sonucunda konsantre bakır üretimi faaliyetleri sona erecek.

KAP AÇIKLAMASI

KAP'ta yer alan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"28/02/2017 tarihinde yaptığımız KAP açıklamamız çerçevesinde, Şirketimizin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 195.000.000 USD + KDV bedelle, toplam 715.923.000 TL + KDV (TCMB Amerikan Doları kuru 3,6714 TL) satılması ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz'un 17/03/2017 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır. Satış tutarı olan 715.923.000 TL, 20 Mart 2017 tarihinde nakden ve peşinen tahsil edilecektir. 

Şirket Yönetim Kurulumuz'un 28 Şubat 2017 tarihli kararı çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, 17 Mart 2017 tarihli toplantısında aşağıda yazılı hususları karara bağlamışlardır.

 1. A)  Şirketimizin konsantre bakır üretim faaliyetinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 195.000.000.$ + KDV'ye (TCMB'nin 16.03.2017 tarihli Amerikan Doları alış kuru olan 3,6714 TL ile toplam 715.923.000 TL + KDV bedelle) satılması konusu SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.
 2. SPK (II-23.1) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği) Çerçevesinde Değerlendirme 

Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 5. Maddesinin 1.fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ve Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Maddesinin 1., 3. ve 4. maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

 1. a) İşleme Konu Mal Varlığının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Kayıtlı Değerinin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Varlık (Aktif) 

Toplamına Oranının: 31.12.2016 itibariyle; 155.946.669 TL / 507.445.139 TL = yüzde31 olduğu, 

 1. b) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak 

hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının: 715.923.000 TL / 314.150.589 TL = yüzde 228 olduğu,

 1. c) Devredilecek Mal Varlığı Unsurunun Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Elde Edilen Gelire Katkısının, Son Yıllık Finansal Tablolarındaki Gelirlere 

Oranının: 31.12.2016 itibariyle; 135.125.067 TL / 135.409.470 TL = yüzde 100 olduğu, 

tespit edilmiştir. 

Hesaplanan oranlardan b ve c fıkrasında yer alanların yüzde50'den fazla olması nedeniyle, 28.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında yer aldığı üzere Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki önemlilik kriterlerini sağladığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayıldığı tespit edilmiştir.

 1. SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği) Çerçevesinde Değerlendirme

Satın alan tarafın ilişkili taraf olmaması sebebiyle yapılması değerlendirilen işlem bir ilişkili taraf işlemi değildir.  

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.9./b hükmü uyarınca,   

 1. a)  İşlem Tutarının (Varlığın Net Defter Değerinin Yüksek Olması Durumunda Net Defter Değerinin), Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablolara Göre Varlık

Toplamına Oranının: 31.12.2016 itibariyle; 715.923.000 TL /507.445.139 TL= yüzde 141, 

 1. b) Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Söz konusu Varlıktan Elde Edilen Karın Ortaklığın Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karına Oranının:

31.12.2016 itibariyle;- 24.453.840 TL / - 22.915.094 TL = yüzde 107 olduğu,

 1. c) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak 

hesaplanan Şirket Değerine Oranının: 715.923.000 TL / 314.150.589 TL = yüzde 228 olduğu,

tespit edilmiştir. 

Konsantre  bakır üretim faaliyetlerimiz ile ilgili varlıklarımızın (aktifimizin) satış tutarından elde edilebilecek getirinin, söz konusu faaliyete ilişkin heyelan sonrası belirsizlikler dikkate alındığında, Şirket karlılığının olumsuz etkilenmesinin önüne geçecek yeni faaliyetlerle yola devam edilmesine imkan sağlayacak işlemlerde kullanılabileceği göz önünde bulundurularak, konsantre  bakır üretim faaliyetlerimiz ile ilgili varlıklarımızın (aktifimizin) 715.923.000 TL + KDV karşılığında Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına;

 1. B) Konsantre bakır üretim faaliyetlerimiz ile ilgili varlıklarımızın (aktifimizin) satış işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin 5.maddesinin 1.fıkrasının (b) ve (c) bentleri ve 6.maddesinin 1., 3. ve 4. fıkrası uyarınca,önemli nitelikteki işlem olduğuna; 
 2. C) İşlemin sürecinin tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarının onaylarının yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.ve 24.maddeleri ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği hükümlerine uygun olarak genel kurulun onayına gerek bulunduğundan, söz konusu işlemlerin en kısa süre içinde genel kurulun onayına sunulması ve ilgili Kurumlardan onay alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına, 
 3. D) Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin; 
 4. a) Paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, 
 5. b) 28.02.2017 Tarihli Yönetim Kurulu kararımızda ve bu karara ilişkin özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu işlemlerin ilk defa 28.02.2017 tarihi itibariyle kamuya açıklandığı dikkate alınarak, işbu tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak, 2,097682 TL olarak hesaplandığı hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine, 

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. "

Yukarı

Business HT×