BIST 100 117.741 % -0,56
USD/TRY 6,8651 % 0,07
EUR/TRY 7,8214 % 0,43
Piyasalar
117.741
% -0,56
6,8651
% 0,07
7,8214
% 0,43
1,1393
% 0,43
10,22
0,00
1.809,49
% 0,37
42,88
% 0,37
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

'Taşınabilir teminat' dönemi ne getirecek?

1 Ocak 2017 itibariyle ticari işlemlerde taşınabilir varlıklar teminat gösterilebilecek. İşte, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun getirdikleri

'Taşınabilir teminat' dönemi ne getirecek?
30 12 2016, 09:15

1 Ocak 2017 itibariyle ticari işlemlerde taşınabilir varlıklar da teminat gösterilebilecek. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile KOBİ, esnaf, çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek sahibinin teminat sorununun rahatlaması bekleniyor

Kredi çekerken taşınır varlıklar teminat olarak gösterebilecek ve tacirler, esnaflar birbirlerinin yatırımlarını finanse edebilecek. Bir işletme diğer bir işletme üzerinde rehin kurarak onun finansmanını sağlayabilecek. Teminat kapsamına giren kalemler çeşitlendirildiği için meyve veren ağaçtan kira gelirlerine, hammaddeden ticari plakalara kadar çok geniş bir yelpazede taşınır mallar teminat olarak gösterilebilecek.

Kanunun öne çıkan maddeleri şu şekilde:

*Rehin karşılığı finansman sağlayabilecek kredi müesseselerinin kapsamı genişletilerek bankalar ve finansal kuruşların yanı sıra, kredi ve kefalet sağlayan kamu veya özel kurum ve kuruluşları da kredi kuruluşları kapsamına alındı.

*Tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek erbabı, kredi kuruluşundan taşınır rehni karşılığında kredi kullanabilecek. Ayrıca, tacir ve esnaflar birbirlerinin yatırımlarını finanse edebilecek.

*Rehin sözleşmesi elektronik veya yazılı olarak düzenlenecek.

*Rehin tutarına üst limit getirerek tüm taşınırlar yerine ihtiyaç kadar taşınırın rehnedilmesi zorunlu kılındı.

*Yabancı para birimi üzerinden rehin kurulabilmesine imkan sağlandı.

*Rehne konu taşınır varlığın birden çok rehne konu edilebilmesi mümkün hale geldi.

*Rehin verenin rehne konu taşınır varlık üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlamaları kaldırılarak, bu taşınırdan azami surette istifade edebilmesine imkân sağlandı.

*Finansmana erişimde güvence olarak kullanmak üzere alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fi kri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı ve işletme adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon rehin hakkı kurulabilecek taşınırlar arasına alındı.

*Ticari işletme ve esnaf işletmelerinin taşınır varlıklarının borcu karşılaması halinde, işletmenin tamamı üzerinde rehin tesis edilmesi yasaklandı.

*Rehin hakkının tesisi ve rehinli taşınırlara ilişkin aleniyetin sağlanması amacıyla Rehinli Taşınır Sicili kurulacak. Bu sicil Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ya da Bakanlıkça yetkilendirilecek bir kurum ya da kuruluş tarafından kurularak faaliyet gösterecek.

*Rehin sözleşmesi taraflarının hak ve yükümlülükleri belirlendi.

*Rehne konu taşınırın değerinin tespiti amacıyla taraflara ekspertiz hizmetlerinden yararlanma imkânı sağlandı.

* Rehnin paraya çevrilmesi sürecinde yaşanan zaman ve değer kayıplarını asgari seviyeye indirmek amacıyla hızlı ve etkin bir paraya çevrilme mekanizması olarak alacaklı icra dairesinden rehinli taşınırın mülkiyetinin devrini talep etme hakkı getirildi.

* Rehin alacaklılarının alacağını tahsil etmesini zorlaştıracak durumların vuku bulmasını engellemek amacıyla belirli hallerde rehin verene adli para cezası öngörüldü.

*Rehin sözleşmelerinin tanzimi ile sicile tescil işlemleri, vergi ve harç gibi mali yükümlülüklerden muaf tutuldu.

Yukarı

Business HT×