BIST 100 1.410,80 % 0,60
USD/TRY 8,6877 % 0,52
EUR/TRY 10,3949 % 0,81
Piyasalar
1.410,76
% 0,60
8,6877
% 0,52
10,3949
% 0,81
1,1947
% 0,16
18,40
0,00
1.783,48
% 0,27
74,70
% -0,65
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Şaşırtıcı 5 ekonomi yorumu

Ekonomist Ege Cansen'den tartışma yaratan ekonomi yorumları

Ege Cansen'den şaşırtıcı 6 ekonomi yorumu
BUSINESSHT 06 07 2015, 08:35

Ege Cansen Türkiye’nin önde gelen iktisatçılarından ve yorumcularından biri.

Zaman zaman yaptığı çıkışlar ekonomi dünyasında gündem olur.

Örneğin son dönemlerde “Türkiye’nin Euro’ya girmesi gerekir" tezi yeni bir tartışmayı başlatmış durumda. Yunanistan’ın krizinin yaşandığı ve Euro’nun geleceğini tartışıldığı bir dönemde Cansen’in tezi tartışılmaya değer.

Ama öncesinde gelin geçmişte yaptığı yorumları paylaşalım:

1-Faiz indikçe, enflasyon iner

Bu görüşü son yıllarda sıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan duymuşunuzdur. Ancak Ege Cansen, yıllardır bu görüşü savunuyor. Yüksek faiz, düşük kurun sakıncalarını anlatan Cansen, faiz indikçe Türkiye’de enflasyonun da ineceğini savunan ilk kişilerden.

2-Döviz rezervleri sıfırlanmalı

Merkez Bankası’nın ne kadar döviz rezervi kaldı diye merak ediyorsanız, bir de Cansen’in bu konudaki görüşlerine kulak kabartın:

 “Döviz rezervini arttırmak, sıcak paraya zımni “kur garantisi” vermektir. Çünkü döviz fiyatları istenmeyen bir oranda yükselirse, merkez bankası “döviz tanzim satışı” yapacaktır. Zaten bu satışı yapmayacaksa rezerve ihtiyaç yoktur. TL karşılığı döviz alıp, o dövizleri % 1 faizle yabancı bankalarda yatırırken, kendisinin piyasaya verdiği TL’ye de % 7 repo faizi ödemesinin ne âlemi vardır? Zaten bu “Türk milli gelirini sıcak parayla sifonlama” sistemi Londra Bankerleri tarafından uzun bir süredir kullanılmaktadır. Rezerv arttırmak bu sömürüyü arttırmaktan başka hiçbir işe yaramaz.

Merkez Bankası cari açığın kapanmasına katkı yapmak, Türkiye riskini uzun vadeli olarak azaltmak istiyorsa, sıcak para girişlerini caydırmalıdır. Alınacak önlemler tamamen bu hedefe yönelik olmalıdır. Bunlardan biri de rezervleri azaltmaktır. O zaman döviz fiyatı olması gereken yere gelir.(Hürriyet)

3-Zengin yaşlıları neden yaşatıyoruz ki?

Neden zengin yaşlıları yaşatmaya  çalışıyoruz ki? Zenginleri yıllarca yaşatacağımıza, çocuklara daha iyi bakıp, daha iyi eğitim versek milli gelire katkısı daha yüksek olur. Hem toplumsal vicdan açısından da iyi olur. (Sözcü TV)

4-Asgari Ücret ekonominin düşmanıdır

“Asgari ücret ekonominin düşmanıdır. Asgari ücretle, sosyal haklar ekonomiyi yavaşlatan unsurlardır. Asgari ücret kaldırılırsa işsizlik azalır. İşveren en düşük ücretle işçi çalıştırmalıdır. (Sözcü)

5-Türkiye için yeni hikaye: Euro

Hop­pa­la! Mil­let Eu­ro­’dan çık­ma­yı tar­tı­şır­ken, bu da ile­ri sü­rü­le­cek bir öne­ri mi? Evet ay­nen öy­le. 

Ge­rek de­ney­sel olay­lar, ge­rek ku­ram­sal ana­liz­ler gös­ter­mek­te­dir ki, iç ve dış ti­ca­re­tin art­ma­sı ile mil­let­le­rin zen­gin­leş­me­si ara­sın­da doğ­ru­sal bir il­gi­le­şim var­dır. Ka­sa­ba, köy­den; kent, ka­sa­ba­dan; bü­yük kent, kü­çük kent­ten; dı­şa açık ül­ke, içi­ne ka­pa­nık ül­ke­den da­ha faz­la in­sa­nı­na re­fah sağ­la­mak­ta­dır. Ül­ke için­de ti­ca­ret “tek pa­ra bi­ri­mi­” ile ya­pı­lır­ken, dış ti­ca­ret­te “i­ki pa­ra bi­ri­mi­” ne ih­ti­yaç du­yu­lur. Bu da dış ti­ca­ret hac­mi­nin ye­te­rin­ce ge­niş­le­me­si­ne en­gel­ler. Bu­nu or­ta­dan kal­dır­mak için “böl­ge­sel pa­ra bi­ri­mi (Eu­ro)” ya­rat­ma fik­ri ge­liş­miş­tir. Bu sa­ye­de dış ti­ca­ret, iç ti­ca­re­te dö­nü­şe­cek ya­ni bir “Or­tak Pa­za­r” ku­ru­la­bi­le­cek­ti. AB’­nin ilk adı da bu­dur za­ten. Ti­ca­ri söz­leş­me­ler­de sa­tış fi­ya­tı ile ma­li­yet ve fi­nans­man “ay­nı­” pa­ra bi­ri­mi ile ya­pı­lır­sa “kur ris­ki­” ve “fa­iz far­kı­” sı­fır olur. Bu da üre­ti­mi, ti­ca­re­ti ve fi­nans­ma­nı “s­pe­kü­la­tif ku­ma­r” ol­mak­tan çı­ka­rır. Gi­ri­şim­ci­ler “e­sas fa­ali­yet kâ­rı­na­” odak­la­nır, ve­rim­li­lik ar­tar. Tür­ki­ye için “ye­ni hi­kâ­ye­” bu­dur. Ha­zır­lık­la­ra he­men baş­la­ya­lım. (Sözcü)

Yukarı

Business HT×